Ana Sayfa
Fedek

FEDEK

FEDEK VE AKREDİTASYON

FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON  DERNEĞİ

http://www.fedek.org.tr

FEDEK NASIL GELİŞTİ?

Fen- Edebiyat Fakülteleri  Akreditasyon  Komisyonu (Fedek) 2006 yılında, FEF Dekanlar Konseyi (FEFKON) tarafından oluşturuldu.

Daha sonra 2009 yılında çalışma esasları ve ölçütleri kabul edilerek dernek olarak kuruldu.

2010 yılında YÖK tarafından tanınarak, “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” aldı.

TEMEL ÖZELLİKLER

Farklı disiplinlerdeki öğretim programlarının kalitesinin yükseltilmesine: 

          1. Değerlendirme,

          2. Akreditasyon,

          3. Bilgilendirme  çalışmaları yaparak,

Katkıda bulunmak üzere  kurulan,

 • Tamamen Bağımsız Bir Sivil Toplum Kuruluşu (Dernek)

NEDEN FEDEK?

 • Rekabet Etmek
 • Karşılaştırılabilir Dereceler
 • Şeffaflık
 • Tanınırlık
 • Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Niteliğini Geliştirerek Belgelendirme

FEDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜRECİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Programları önceden belirli olan değerlendirme ölçütlerine göre DEĞERLENDİRME
 • Ölçütlerini yeterince sağlayan programları belirli süre için AKREDİTASYON
 • Eğitimli değerlendirme grupları
 • BELGELERE dayalı açık (gizli olmayan) değerlendirme ÖLÇÜTLERİ ve SÜRECİ  http// fedek.org.tr adresinden ulaşım
 • Kurumların AKREDİTASYON başvurusunu gönüllü yapması
 • FEDEK program değerlendirmesinin  ücret karşılığı  olması

FEDEK DEĞERLENDİRME  ÖLÇÜTLERİ

Bu ölçütlerin amacı, paydaşların beklentilerini karşılamak üzere,

 • En az 8 yarıyıl ya da eşdeğerinden (240 AKTS Kredisi) oluşan lisans düzeyindeki FEF programlarının,
 • Kalite güvencesini sağlamak ve bu programların sürekli iyileştirilmesini desteklemektir.
 • FEF programlarının değerlendirilmesi için başvuruda bulunan ilgili birim, söz konusu programların bu belgede yer alan ölçütleri yerine getirdiğini kanıtlamakla yükümlüdür.

FEDEK PROGRAM DEĞERLENDİRİCİLERİ

 • FEF alanında deneyimli   kişiler:

▪ Akademisyenler

▪ Uygulamadan gelen uzmanlar

▪ Değerlendirici eğitimi almış kişiler

 • Gönüllülük temeline dayalı  görevlendirme
 • Değerlendirici havuzunda kadın/erkek ve akademisyen/sanayici dengesi dikkate alınıyor
 • Takımlar, değerlendirici havuzundan seçilen üyelerden oluşuyor

ZİYARET SIRASINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇLARI

 • Kurum tarafından derlenen belgelerin 3 gün zarfında ayrıntılı incelenmesi
 • Kurum yönetimi, çalışanları, öğrencileri ve diğer paydaşlar ile doğrudan görüşülmesi
 • Kurum alt yapı olanaklarının incelenmesi
 • Kuruma güçlü ve gelişmeye açık yönleri hakkında ön bilgi verilmesi, sürekli iyileştirme çabalarında yardımcı olunması

ZİYARET SONRASI  ETKİNLİKLERİN AMAÇLARI

 • Kurumun ve değerlendirilen programların güçlü yönleri ile FEDEK ölçütlerini sağlamadaki yetersizliklerin nedenlerinin açıklandığı bir değerlendirme raporu oluşturulacak
 • FEDEK tarafından AKREDİTASYON kararı verilecek

DEĞERLENDİRME BULGULARI

 • Güçlü Yönler
 • Yetersizlikler
 •  Eksiklik bildirimi – Eksiklik, bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ölçütle uyum içinde değildir. Bu ölçütün sağlanması için kurumca acil önlemler alınması gereklidir
 • Zayıflık bildirimi – Zayıflık, bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, ölçütün daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir.
 • Kaygı bildirimi – Kaygı, bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Dolayısıyla, ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılmasında yarar vardır.
 •  Gözlem bildirimi – Gözlem, değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olan ya da olmayabilen bir izlenim, yorum ya da öneridir ve kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere belirtilmiştir.

FEDEK AKREDİTASYON LİSTESİ [15.5.2012]
2012-2017 Yılları Arası Akredite Edilmiş Kurumlar

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi

FEDEK ÇIKTILARI

FÇ-1 Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.

FÇ-2 Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

FÇ-3 Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.

FÇ-4 Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması.

FÇ-5 Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

FÇ-6 Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.

FÇ-7 Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

FÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

FÇ-9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.

FÇ-10 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

FÇ-11 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.