Ana Sayfa
Öğrenci
Doktora Yeterlilik Öncesi Okuma Listesi
Doktora Yeterlilik Öncesi Okuma Listesi

Doktora Yeterlilik Öncesi Okuma Listesi

21 Mayıs 2014 tarihli Bölüm Akademik Kurulunda alınan karara istinaden Doktora programına kayıtlı olan öğrencilerimizin Yeterlik sınavı öncesi okumak zorunda oldukları kitapların listesi aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin hem Tarih Bölümü genel okuma listesi kitaplarını hem de çalıştıkları ana bilim dalının okuma listesi kitaplarını Yeterlik Sınavı öncesi okumaları gerekmektedir. 

TARİH BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Not: Kitap listelerini Word formatında sayfanın altından temin edebilirsiniz.TARİH BÖLÜMÜ BÖLÜM GENEL OKUMA LİSTESİ
1.     Jhon M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, Çev. Esma Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.
2.     İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi, İnsan Yayınları, İstanbul 2016.
3.     Edward W. Said, Oryantalizm, Çev. Nezih Uzel, İrfan Yayınevi, İstanbul 1998.
4.     Rifa’at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Doğası, Çev. Oktay Özel/Canay Şahin, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2001.
5.     Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Çev. Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.
6.     Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007.
7.     Marshall G. S. Hudgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Çev. Ahmet Kanlıdere/Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001.
8.     Edward H. Carr, Tarih Nedir?, Çev. Gizem Gürtürk, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2011.
9.     Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar, Çev. Ayşen Gür, Metis Yayıncılık, İstanbul 2014.
10.   Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003.
11.   Ahmet Hamdi Tanpınar,  XIX. Asır Türk Edebiyatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. [Giriş Kısmı]

Tarihçi Biyografileri (Bir tanesi tercih edilecek.)  
1.     Haşim Şahin, Arı Kovanına Çomak Sokmak; Ahmet Yaşar Ocak Kitabı, Timaş Yayınları, İstanbul 2014.
2.     Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu; “Halil İnalcık Kitabı”, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005.
3.     Kemal H. Karpat, Dağı Delen Irmak, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008.      


ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ
1.      Fernand Braudel (Ed.), Akdeniz Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, Çev. Necati Erkurt, Metis Yayıncılık, İstanbul 2007.
2.      Fernand Braudel, Bellek ve Akdeniz: Tarihöncesi ve Antikçağ, Çev. Ali Berktay, Metis Yayınları, İstanbul 2013.
3.      Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.
4.      Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997.
5.      V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi; Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan Cilt I; Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul 2010.
6.      V. Diakov - S. Kovalev, Eski Roma Cilt 2, Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul 2010.
7.      Gürkan Ergin, Anadolu´da Roma Hakimiyeti, Direniş ve Düzen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012.
8.      Michael Grant, Roma'dan Bizans'a, Çev. Metin Celal - Zühre İlkgelen, Homer Kitabevi, İstanbul 2000.
9.      Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.
10.    M. Murat Baskıcı, Bizans Dönemi’nde Anadolu (İktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261), Phoenix Yayınevi, Ankara 2009.
11.    Homeros, İlyada, Çev. A. Kadir - A. Erhat, Can Yayınları, İstanbul 1999.
12.    Homeros, Odysseia, Çev. A. Kadir - A. Erhat, Can Yayınları, İstanbul 1998.
13.    Herodotos, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.
 

GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ  
A-    Kitaplar
1.     İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2004.
2.     Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000.
3.     Ahmet Taşağıl, Kök Tengri'nin Çocukları & Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2014.
4.     S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov, Kazakistan: Türkün Üç Bin Yılı, Selenge Yayınları, İstanbul 2003.
5.     Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981.
6.     Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş: En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar, 2. bs. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1970.
7.     Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed: Osman Karatay, Serkan Acar, Kitabevi, İstanbul 2013.
8.     A. Ahat Andican, Osmanlıdan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap, İstanbul 2009.
9.     Baymirza Hayit, Türkistan Devletinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2004.
10.   Peter Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Karam Yayınları, Ankara 2007.  
B-    Makaleler
1.     Mehmet Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, c: 8, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 557-605.
2.     Mustafa Budak, “Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti”, Türkler, c: 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 488-515.
3.     Adeeb Khalid, “Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş”, Türkler, c: 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 636-643.
4.     Edige Kırımal, “İsmail Bey Gaspıralı”, Türkler, c: 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 485-487.
5.     Ömer Turan, “XX. Yüzyılda Türk Toplulukları”, Türkler, c: 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 331-360.      


ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ
1.     Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014.
2.     Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti-İslam’ın Rönesansı, Çev. Salih Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul 2013.
3.     Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012.
4.     Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi/Hayatı ve Faaliyetleri, 2 cilt, Çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınevi, İstanbul 1995.
5.     Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Erol Üyepazarcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
6.     W. Heyd, Yakındoğu Ticaret Tarihi, Çev. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1975.
7.     M. Sait Polat, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası: Karacuk'tan Aziz George Kolu'na, Kitabevi, İstanbul 2004.
8.     Osman Özgüdenli, Selçuklular Cilt:1 & Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2013.
9.    Abdülhüseyin Zerrinkub, Medreseden Kaçış-İmam Gazzali'nin Hayatı Fikirleri ve Eserleri, Çev. Hikmet Soylu, Ağaç Yayınları, İstanbul 2009.
10.   Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Çev. Lütfü Şimşek, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.
11.   Cyrill Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, Çev. Gül Ç. Güven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.
12.   Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Aktüel, İstanbul 2007.      


YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1.     Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.

2.     Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.

3.     Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.

4.     Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, Çev. Ayşe Berktay, İstanbul 2007.

5.     Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali - Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.

6.     Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013.

7.   Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet - Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.

8.   Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun (Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar), Çev. Ayşe Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998.

9.   Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009.

10. Sam White, Osmanlı'da İsyan İklimi Erken Modern Dönemde Celâli İsyanları, çev. Nurettin Elhüseyni, Alfa Yayınları, İstanbul 2020.

11. Merry E. Wiesner Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450 -1789, çev. Hamit Çalışkan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019.

12. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.


YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ
1.     Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Etkileşim Yayınları, İstanbul 2007.
2.     Clifford D. Conner, Halkın Bilim Tarihi, Çev. Zeynep Çiftçi Kanburoğlu, Tübitak Yayınları, Ankara 2012.
3.     Talat Paşa’nın Anıları, (Hazırlayan Alpay Kabacalı) Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2000.
4.     Hatıralar Cemal Paşa, (Hazırlayan Alpay Kabacalı) Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2006.
5.     François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, İstanbul 2006.
6.     Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, Çev. Dilek Şendil, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003.
7.     Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.
8.    Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika-Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İmge Kitabevi, Ankara 2000.
9.     Hüseyin Kazım Kadri, Balkanlardan Hicaza İmparatorluğun Tasfiyesi, Pınar Yayıncılık, İstanbul 2011.  
10.   Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2008.
11.   Ernest E. Ramsaur, Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu, Çev. Metin Önal Mengüşoğlu, Pınar Yayıncılık, İstanbul 2011.
12.   Abdullah Mesud Küçükkalay, Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler Avrupa ve Osmanlı Devleti, Çizgi Kitabevi, Konya 2001.      


OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ
1.   Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2014.
2.    Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.
3.    Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.
4.    Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.
5.    Robert Mantran, 16. ve 17. Yüzyılda İstanbul'da Gündelik Hayat, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul 1991.
6.    Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009.
7.    Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı II, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009.
8.    Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali - Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
9.     Rifa’at Ali Abou-El-Haj, 1703 İsyanı Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş Sümer, Tan Yayınevi, İstanbul 2011.
10.   Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002.
11.   Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
12.   Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009.


      TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ
1.      Sina Akşin, İç Savaş ve Sevr'de Ölüm, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2010.
2.      Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
3.      Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, c. I-IV, MEB Yayınları, İstanbul 1991.
4.      Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timas Yayınevi, İstanbul 2011.
5.      Cemil Koçak, Milli Şef Dönemi, İletişim Yayınları, İstanbul 2007.
6.      Fahir Armaoğlu, Yirminci Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul 2011.
7.       İlhan Tekeli-Selim İlkin, Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2013.
8.      Suavi Aydın-Yüksel Taşkan, 1960'dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2014.
9.      E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, Berikan Yayınları, Ankara 2000.
10.    Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4 - Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınevi, İstanbul 1997.
11.    Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2005.
12.    Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.
13.    Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der. Şevket Pamuk-Zafer Toprak, Yurt Yayınları, Ankara 1988.